• Gratis verzending boven de €75,00
 • Bestellingen kunnen worden opgehaald
 • Goede prijs/kwaliteit verhouding
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop en opleiding

 

Artikel 1 - Definities in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Klant: de persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer;                                         
Beauty Obsessions

Samuel Esmeijerplein 10
3067 HP Rotterdam
Tel.: 010-2299397
Email: info@beautyobsessionsshop.nl
KvK: 65926978
Btw nr.: NL002006460B35

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door ondernemer langs elektronische weg aan klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Door het gebruik van de webshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
 2. Ondernemer is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 4. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 7. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 8. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van klant.
 9. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  - diensten waarvan de uitvoering, met instemming van klant, is begonnen voor de termijn van 14 dagen;
  - goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  - goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  - voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 7 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan klant medegedeeld.
 3. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

 

Artikel 8 - Betaling

 1. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
  - contant (alleen bij afhalen)
  - vooruitbetaling / bankoverschrijving
  - iDeal
 2. Voor sommige producten en diensten kan een vooruitbetaling worden gevraagd. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ondernemer, als gevolg van de niet nakoming door de klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 5. In geval van niet tijdige betaling is ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen

Artikel 9 - Levering en leveringstijd

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
 4. Aan de leveringsplicht van ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 5. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 6. Indien een product dat besteld is door de klant, dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van klant die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door klant binnen 14 dagen na levering aan ondernemer ter kennisgeving worden gebracht.
 3. Producten waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, mogen niet terug gezonden worden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van klant.
 4. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 

Artikel 11 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ondernemer en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De klant zal het product enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gekocht is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is.
 2. De ondernemer behoudt nadrukkelijk de eigendom van het product voor, hetzij voor zichzelf, hetzij voor een derde, totdat de klant alle verplichtingen uit alle met de ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding. Ondernemer blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 3. De klant zal l het nodige doen om het eigendomsrecht van de ondernemer of een derde te beschermen. De klant zal de ondernemer onverwijld op de hoogte stellen van enige daad waardoor het eigendomsrecht zou kunnen vervallen of worden beperkt.
 4. Klant mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 13 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 14 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, ondernemer in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Beauty Label VOF zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 zijn opgenomen.
 2. Ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien ondernemer om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
  - indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  - indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer klant deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan ondernemer.

 

Algemene voorwaarden opleidingen

 

Artikel 1 - Aanmelding

 1. De deelnemer verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Beauty Obsessions wordt georganiseerd.
 2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Beauty Obsessions
 3. De overeenkomst heeft betrekking op de op de training die online is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie.
 4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 2 - Inschrijving

 1. Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.
 2. Voor alle opleidingen/trainingen geldt een aanbetaling van € 50,00. De inschrijving is pas van kracht als de aanbetaling is voldaan.

Artikel 3 - Betaling lesgeld

 1. Betalingen dienen minimaal 1 week voor aanvang van de cursus voldaan te zijn onder vermelding van de naam van de cursist en de datum van de opleiding. Bij te late betaling kan Beauty Obsessions de cursist weigeren voor de cursus. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.
 2. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
 3. Bij blijvende niet - of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting kan de overeenkomst worden ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de cursist. Het is ook mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

 

Artikel 4 - Annuleringsregeling

 1. Annulering van de cursus kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (info@beautyobsessionsshop.nl). Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is de aanbetaling bedrag aan Beauty Obsessions verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan Beauty Obsessions verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan verschuldigd. Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is 100% van het lesgeld aan Beauty Obsessions verschuldigd.
 2. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op trainingen tot 4 dagdelen.
  Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd.
 3. Beauty Obsessions behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.

 

Artikel 5 - Tussentijds beëindigen en verzuim

 1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
 2. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

 

Artikel 6 - Auteursrecht cursusmateriaal

 1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
 2. Op het door Beauty Obsessions ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht
 3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty Obsessions.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.
 2. Ook is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.
 3. BeautyObsessions is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Raadpleeg bovendien uw huisarts in geval van overgevoeligheid voor bepaalde stoffen.
 4. Beauty Obsessions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

 

Artikel 9 - Diploma’s en Certificaten

 1. Na het afronden van de training ontvang je een Certificaat.
 2. Aan diploma’s en certificaten van Beauty Obsessions kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Einde